DEWA YADNYA
RSI YADNYA
BHUTA YADNYA
Nuntun / Ngeredana Mangge rikala madwijati (madiksa)
Bramara Ngisep Sari mawinten, upacar cisya/mahacisya,
        upanayana, samawartana
Mogi tan kacakra bhawa,        
tityang ikatunan sami,       Tembang rara wangi
nista kaya wak lan manah,        
langgeng ngulati  Hyang Widhi       Nihan polahing sang tatas wiku
sang suksma maha acintya       nawang bhumi langit dija ento warangane
nirbana siwa kasengguh,       punika tegakan wiku
singidan ring tampak aksi.       wulan surya lawan wintang
        sampun kawasne ring langit
Kawitan Warga Sari ndi pamating ipun
  mwang suruping banyu asri.
Purwakaning angripta Rum        
ning wana ukir       Tembang bramara sangupati
kahadang labuh kartika       (panjang)
panedengin sari        
angayon tangguli ketur       Amurwa ribasa sinuksama
ang ring ring jangga mure.       sandiningwiar ri ati
        saduning kalangun
Sukania arja winangun       ndan amrih lakunira ring taman
winarna sari       murang gati wetunikang
rumrumning puspa priyaka       kirana lumbra nelehi
ingoling tangi       rum ning adria udyana, lelangun
sampuning riris sumawur        
mungguing srengganing rejeng.       Tembang palu gangsa (lantang)
 
Warga Sari Ndan marmaning bremita
  mangun gita srawana masa
Ida ratu saking luhur       windu tang dwirada nahut
kawula nunas lugrane       sitangsu ndan kawasita wijanira
mangda sampun tityang tandruh       sridipatiring singasekar
mangayat bhatara mangkin       wastania ken candrasari
titiyang ngaturang pejati       rumrunia nirnaken gurit
canang suci lan daksina       linang kareng basa kidung
sami samput puput       ares werin werin sakalangenig
pratingkahing saji       pasir wukir wulusan amredi
        lara angde wuyung
Asep menyan majegau        
Cendana nuur dewane       KIDUNG RSI YADNYA
mangda Ida gelis turun       Mangge rikala upacara Rsi Bojana
mijil saking luhurin langit       Tembang Wilet mayura (Lantang)
sampun madabdaban sami        
maring giri meru reko       Sarwiangatanging sarwa sinom
ancangan sadulur       sarwi anangis ring luhur
sami pada ngiring.       pangrikning sundari ampruang
        sriokning cemara angelur
Asep pejati wus katur       kasangga den luahning warih
mendak ida Bhatarane       sakuehning wong amemaluk
peneteg lan canang arum       taluktak lan jurangsuarania anarung
canang gantal canang sari       ertalinia kumaroncong
parekan pada manangkil       tibeng parangan.
pedek sami nunas ica        
nyad pada manyungsung       Angrerimang sang ulangun
ngaturang palinggih.       sang lara angundur guyu
        sang karwa lingnia kasmaran
Pangredanane keluhur       amawas istri kaleson
maka pangundang dewane       dadia ta amuwuhing angrawit
asep menyan majegau       sapolahira sangarum
ambun nyane mrik sumirik       sang kakung lingniya duh yayi
cenana pada mesandi       paran den kwa dumunung
mamendak Ida Bhatara       saking larasta.
Anggane diluwur        
ngaran tiga sakti.       Genta oraggenta katipluk mwang sungu
        umiyang swara “silih-silih”
Sada siwa majagawu       lot pakedas tulud sapu
prama siwa cenanane       sapakawon jati bresih
menyane bhatara guru       sadhya kita rawuh ring “nggon
kukuse nepud kelangit        
punika anggen pamargi       Genta padma genta uter muja ngluhur
pacang turun ring khayangan       hyang nawa sang hyang widhi
mangda gelis rawuh       ledang nyuksma ri wus nyaksu
manusa menyiwi.       sailen yadnya caru sudi
        sidi nugra purna sadon.
Pangastawane wus puput        
turun ida bhatarane       Ilen nglebar / prelina
saking purwa ida turun       pupuh : megatruh
sakendran sami mangiring        
widyadara widyadari       Singgih kita kapwa sang wus mukti suguh
sami pada pepatehan       S’ga cacah warns nut hurip
panganggene murub       urab olahan kakulub
sarwa ratna ngendih.       kewala lelabhan nyawis
        ngwang nyampura sarwa kawon
Senjata bajrane dumun        
bebaktan widyadarane       Kemawon ya mugi ngawe tusta landuh
pajeng, rob-rob, umbul-umbul       enduh manah sira eling lwir ring aji
busanane sarwa putih       dharma hidup
raris tumurun ring bumi       pada ngertiang sih kumasih
mapengawin danda kawot       masung sang hyang hayu pupon
ring daksina tedun        
bang busana ngendih.       Panuksman ngwang yajamana 
        mitwas tuhu
Pangastutine kaluwur       toh pahenak sira mewali
angregepang redanene       linggih nguni maka dunung
nering purwa puji dumun       dulur swaran kulkul ngrinting
ring dksina neke asti       tandwa ngrudug m’leganjur gong.
pascima sareng astute        
ring utara karedana       Ndi tan ningwang muhun ksama
mantuk madyeng bayu       marmaning tan purna suguh
mayoga nganjali.       gunaningbwat tiwas jugul
        agol ampah salah dudon
Maprabawa ketug lindu       sadaging sambrama labhan
sumiyok ujan rajane       bilih kita sredhah kayun
teja ngadeg lan kakuwung       kurang lewih gung sampurna
sanjata pada rumihin       pamurnanya jinah ubung.
panganggene sarwa ngendih        
sahanane permas rakta       Bhoh bhagya yan ngawe tusta
galang ngendih murub       tumbuh turturta mawantun
lwir mertyu sumilir.       tonten jwa titah hyang tuduh
        druwe prema sih sukma ‘nggon,
Ring pascima ida turun       anggong santa munah krodha
nagapasa senjatane       den somya wus mighna ngrusuh
saupacarane dumun       krura hamkaranta ksaya
busanane sarwa kuning       yadnya sidhi jagat hayu.
katon kadi gungung sari        
payase ngerawit tinon       Ilen paweh labha stithi
mapenekes gelung       (salwir caru/tawur)
sarwa maskinanding.        
pupuh: Jerum
Ring utara ida tedun       Yan wus sira kapwa dateng
sami kresna busanane       ndengo letusning tetimpug
sanjate cakrane dumun       tung-tung nguntit swaran kul kul
maduluran ujan angin       kalih sungu umyung awor
kelepe pada meganti       wurahan ngrengseng genta orag
tatit kilate macande       agya ngrenteng pun katipluk
ause mangelinus       lukan ramya sredhah ngundang
luwir muburang langit.       ndah samuha girang kumpul.
         
Blembong lan ucur-ucur       Kapwa suka nganggap labha
peteng dedet kanglimute       bhagya sering sanak putu
maring tengah ida turun       tuntun maris ring swang ungguh
malinggih ring candi manik       singgih buktin sadera lon
sanjata padma sinandhi       lwirning sega cacah warna
busanane manca warna       weh olahan jangan kulub
mapan sampun puput       lebeng mentah pada hana
pangideran gumi.       ndah tabuhtok arak minum
         
Iringane sami kumpul       Manca sanak dasar ngresi gana
pada becik tata ane       Om pakulun hyang wighna-ghba guba
ane ring pesamuan agung       dharma muceh mighnani
saiderin padma sari       ghana hyang resining dewa twi nitya
pinuji senjata nyandi       wruh tri semaya
danda cakra naga pasa       yasa kirthi lwih mottama menuhi
bajrane ring ayun       saswarga bhumi
mapan panca dewi.       mogha tan kacakra bhawa wang
        padhuka nembah bhakti.
Brahma wisnu wus mengrangsuk        
iswaara mahadewane       Tumusa sweca ring damuh manibak
irika pada malungguh       prabhawa sidhi
siwa ring madya nyelehin       den sarwa mala pamighna minggat
pada mangelingin linggih       punah tan pesesa
brahma tengen wisnu kiwa       ksama gong sadhana puniya nista
iswara ring ayun       yadnya wali caru
mahadewa nguri       cihna sradha muja nyunggi nugraha
        sih hyang tan patepi
Sampun ida merage putus       *(kengin no 1,2,3)
raris munggah kagedonge        
gedong ratna saking luhur       Manca sanak madhurga, mabawi plon
hyang wiswakarma mekardi       Ndahsira sang bhuta ireng (*ijo) ring
makori mas ngerawit       utara (*wayabya) unggwan kita
magocira windu sara       Tabe nghulun sredhahngundang
sasocane mancur       ndah datenga riking yadnya
sarwa mirah manik       yan manca sanak madhurga ‘nggan plon
        bawi dasar sengkwi
Pangaksamane ke luhur       weh hurip patang puluh pat (*nemang 
nunas ware nugrahane       puluh nem) patya gunha nangluk mrana
menawi kirang ne katur       *(durus lanturang antuk no 2,3)
agung sinampura ugi       *(…anut ri carune kagenahang).
canange asebit sari        
apang ica ida nonton       Manca anak magodel.
nodya saking luhur       bhoh sang bhuta kala bang bhagyasih
mamuputang sami       hyang yamadipati
        tonggwan ngwasa ring daksina ndah
Turun tirta saking luhur       sredhah rauh ri’king caru
tirta panca dewatane       rinupa lembu rare bang bangun sangang 
wisnu tirtha kamandalu       dasa sanga
hyang iswara sanjiwani       asung nugrha hyang bhatari mahisasura
mahadewa kundalini       mardhini. (Lanturang no 2,3)
hyang brahma tirtha pawitra        
hyang siwa pamuput       Twi wus wineh prayascitatut byakawon 
amertha kinardi       yudha sarwa
        sesembah teng sinuhun hyang
Reng Malat ya sanggraheng susuk sanggar
  S’ga dananan cumawisa
Anti olas sira sang katong       sahyeng sujang arak tok brem
amangko aken gadga       tang labha s’ga cacah warna
ingaras arase malih       nang kuluban sahanannya
malihlan kantuna        
pangeran ingsun mijil       Sahayanta panca bhuta tan kantuna
        bhuta klawu
Lungan drepati marisang luwih       wimbah layang manca warna p’tak
yaning kasuma       bang jenar ireng brumbun
wentening pamregan       bwat hulunnya m’ri blang kalung
alinggih ida sang nata       kaling ngwasa manca sata
sami pada mengrepekin       ta ajeken ranak putu muktya caru
        manca sanak.
Sarwi ngucap nabdab manis        
pakon sanglwir ratih       Caru pangrwak
kantun ingsun matpangeran       (Ayam brumbun hurip 33)
nistaya ingsun        
mulata ring sira malih       Bhoh sira bhuta rwak bhuwana
        wadwa bhuta kala lwir pun
Menawi iya pejah       pahenak rauh ri’king caru
sang pinaran nangis       rinupa warna manca nggon
munggah nenger ngineb lawang       g’nep hurip T’lung dasa tiga
drepati kaeranganturangucap       gati prasama lah ingu
lah sekarep hiralamun ketawan       nghing’ gung ksama sakirangnya
        nyomya kapwa kang rwak hayu.
Kenbayan menyawurin        
duh dewa sukamingsun tan sipi       Caru manca sanak
anadi jejarahan       ilen pangundang / utpeti
tanarep akan mulih       tembangn: aji kembang
maring kagumi kadiri        
Manca sanak dasar asu, bang bungkem
Lidun sinamber dening paksi       bhoh sira sang bhuta jingga unggwanira 
muntah marus ring lor wetan       ring nairiti
sangkaningsun mangkin       tabe nghulun sredhah ngundang
sura dira nira sri nrepati.       ndah datenga riking yadnya
        yan prahuta wali caru rupa wimbha cwa 
Rikala neles bangn bungkem
warga sari kumwa hurip tlung puluh tri, ring
  dasarnya ya’nut sengkwi
betarane wus malungguh        
pemangkune menabdabangn       Caru dengen / ayam putih
penelese jaga katur        
sergep upakara sami       Pasang tabe bhuta petak
toya siram sekar merik       Purwa tonggwan
kumkuman toya cenana       maya bayu
muncuk kusa sergep sampun       yan mitya guna ring tuduh
duwegana mekasturi       dhuh tenak tariman malon
        labha caru hurip lima
Minyak wangine puniku       mogha santanta mawantun
mewadah batil kenake       tumbuh sudha panca satya
kapas petak duluran ipun       ye jong hyang iswara ta ngjrum
mewadah bokor mas manik        
maukir sami mangrawit       Caru manca sata
yukti angob sangantenang       (ayam 5, warna 5, meri blang kalung)
pantes wantah iku        
katur ring betara sami       Juwa sang bhuta klawu sira
        aircaniya lungguh twi hulu
Pemangkune siaga sampun       lwir winimba m’ri blangkalung
jaga nedunang prelinggane       kang hurip sawelas reko
pretimane ngendih murub       kapwa panca bhuta sanak
apan linggan sang hyang widhi       tenak dateng mukti suguh
sane dahating suci       gung ksamani sakirangnya
tedun maring marcepada       nyomya nyadpadeng hyang sambhu
ledang ida turun        
mapaica amerta sari       Caru bicaruk / putih siungan
 
Rikala memargi ke Beji Namostu dhuh bhuta jenar
Warga sari Jenek kulon ksiti surup
  rupa tresna
Bandrang lontek tumbak tedung       wong pinasuk
Payung pagut canang gede       sapta hurip caru pupon
sareng nini dewa galuh       pun cumawis tenak pangan
matuntun ban benang putih       pwa ngudhani jati tutur
ring jempana sami melinggih       tungtung dewa-priti prema
mangku gede nabuh genta       mahadewa hyang sinuhun
madudonan sampun        
warga sari rame ngawit       Caru Preta / panyeeb geni (biying)
 
Pemargine abra murub       Hyang sang tabe bhuta rakta
sareng sami betarane       ta’gni maya runggu kidul
mangkin munggah ring bale lunjung       krodha rajah guna ngiku
prahu jukung mangebekin       kenak nampi huti ring sor
irika ida malinggih       sang hurip maka dasar
maring pinggira segara       sari yastwa ngawe teduh
iringan makweeh rau       mredhu santi rekayasa
sami pada menangkil       sang hyang brahma isti masung
         
Sampun napak ring beji Ilen caru tawur
Warga sari Caru ekasata- manca sata
  Pupuh jerum
Sampun rawuh hyang ring luhur        
kawula nunas icane       Ring caru ayam brumbun urip 8
ngaturin betara turun       Ndah luwir kawuwus hyang tatwa
napak maring taman beji       tanten bhuta brumbun namu
kawula ngaturang suci       mayakasa madya lungguh
penyapuhan leteh kahyangan       guna adharma murti wong
mangda sweca turun       bhoh pwa datang ri prahuta
kawula manangkil       asta urip tanggap durus
        trus malingga sarwa dharma
Sami pada ngawe kayun       mekul jong padma hyang guru
ngulati punang amertane        
mapan pingit genah ipun       Caru ayam selem
magenah ring dasar gumi       Ghorawa dhuh bhuta syama
ring madyaning kang jeladi       maya apah ring lor rungu
rinaksa dehyang baruna       guna wisa himsa k’rangsuk
oncer sarwa tumut       suka tangisep pasangon
dewi danta wuri       ngwang caru hurip pat tadah
        ndah jagrani kreti luhur
Mangge rikala mamendak  weh amreta sih ahimsa
Ida bhetara sarane megil hyang wisnu
 
Kawitan warga sari Tinulud sapuh kuliling
Pamargine dabdab alus       duwegan siniratan
kang mamucukin       tetabuh blaganjur
sopacara dumun malampah       panundunging bhuta
berokan cendikan madik       mangda mewali
telempek mamas lan payung pagut         
bandrangan tamyang sari       Riwus mangkana
        gelis rarung inganyut
Dwaja laning umbul umbul       luhu ikang caru
tan sah sairing       ring lwah segara
canang rebeng lan tetabuh       sahanania tan kari
tigasan wawu palinggih        
sami pada mengawa tedung agung       Bhuta yadnya sida sidi
tapakan wiji wiji       manut lan paricara
        polah palih caru
Upakara seregaep sampun       laning panca gita
panandange asri       maka tandaning saksi
anut ring I juru kidung        
akawitan ki warga sari       Sang kala pati malih
tetabuhan anut ungkur       sedahan kala kinabehan
pacalang bilang samping       rengwa kna ujar ingsun
        aja kita nyengkala
Warga sari sang adwe caru iki
 
Gunung lebah gunung agung       Apang sampun kawehin bukti
lempuyang andekasane       pangan kinum sowang sowang
goa lawah uluwatu       enak kita sami mantuk
gunung watukaru malih       ring setananta
gunung mangu pura bukit       aja sira mangiringin
besakih meraga puser        
s’gara ulundanu       Ngiderang caru
kahyangan hyang widhi       Panji marga (bawak)
 
Bhatarane patut tuur       Sampun binojanan amukti
tunggil asta kahyangane       sarining bhuta yadnya
manut karya alit agung       numakeng tanu
desa mawecara dresti       sanggar ingerangan
tetujon agama tunggil       surak sinurak nuli
bhakti ring hyang widhi reko        
sida sidi sadu       Sang hyang gana pati luwih
bhakti mwang mukti       nyomya sahananing ala
        iratu wantah kasumbung
Jana bhakti widhi asung       sane ngeranayang
dharma darsana yadnyane       panjak sami mapikolih
tri margane pang patut        
karma denya pabhakti        
panunggalan ikang tri       Pakalahyangan
marga kaya parisudha       Panji marga (bawak)
setata gininung        
puspita nganjali       Pakulun bhetara hyang kali hyang kali
        bhatara sakti muwah
Rauh maring pura agung       kala petak kala abang
segeh agung pamendake       miwah kala jenar
canang sari burat wangi       kala ireng ika malih
juru kidunge masanding        
bhatara katurang linggih       Kala manca warna sakti
munggah maring pangastrian       sang kala karogan rogan
ring paamuan agung       kala anggapati tumut
luwih suci ngrawit       sang kala sepetan
        maka miwah sang kala gering
Mangge rikala ngaturang
piodalan Sarwa wisia pada lebur
Warga sari sehanan drengga drenggine
  durga dadi sang hyang ayu
Saking purwa ida rawuh       rudra dadi siwa jati
bajratama senjatane       sampun paripurna sami
petak busanane nerus       somya mewarna adewata
sang hyang iswara kapuji       micayang rahayu
saking daksina umijil       kreta santa-santi
sanjatane gada kawot        
busana bang murub       Panji Marga
hyang brahma kapuji        
Sang hyang rsi gana luwih
Ring pascima ida turun       nyomya sahananing wisya
naga pasa senjatane       mertane dadi amertha
kuning busanane mulus       wastu dadi waras
sang hyang mahadewa wiakti       sang katiben lara gering
ring utara ida mijil        
sanjatane cakra mulia       Apan ida dahat luwih
ida sang hyang wisnu       tuhu sakti mandraguna
ireng busananeki       nulak sahananing wisya
        muwang guna guna
Ring madya bhetara tedun       somya olih ida sami
padma mreta senjatane        
busanane warna brumbun       Carune sami kabukti
bhetara siwa siniwi       sami bhutane kaluarang
ring padmasana alinggih       sampat tulud mwang kulkul
prabawane tejo maya       kelapa ngatut pangan
ujiwala sumunu       mider kiwa makuliling
kadatwaning langit        
        Swaranung gong balaganjur
Saking kaler kangin rawuh       kadi gerek nemu udah
trisula sanjatene       yukti lwiring wang marok
kang kawuwus sang hyang sambhu       genter pater magejeran
busanane klau asri       cihnaning bhuta tinundung
malih saking kelod kangin        
senjata idane dupa       Caru Rsi Gana
mahesora iku       Warga sari
nasak gedang warni        
Sang hyang gana gelis turun
Rauh saking kelod kauh       sergep saha sanjatane
angkus wastan senjatane       Panugran bhetara guru
k’wanta busanane murub       panyuda malaning gumi
ida sang hyang rudra murti       panca tirtha mahasuci
kaler kauh pinuji       madulur somya mandala
dewatane hyang sangkara       tur bhuda temburu
senjatane umbul-umbul       wedura jenyani
gadang warnaneki        
        Ring madya carune mangkin
Pujawali sampun katur       penek brumbun segenia
puput sapula poline       sata brumbun linayang layang
bhatare asung sinungsung       bukta tiga sakti narima
damuhe sami mabhakti       kutus sanaknia tuhu
sinarengan lanang istri        
sang sulinggih mangastawa       Kliwon pangawarania yukti
puspa sami alum       hyang siwa dewatania
dupa cita geni       asta kweh uripnia
        sampun jangkep samian
Mangge rikala muspa butane lega sami
Mredu komala
        Butane wus mangan sami
Ong sembah ninganata tinghalana       prasama pada pajingkrak
detriloka sarana       wenten sane kantun
wahya dyatmika sambahing ulun ijengta       alon alon anadah
tan ana wenah, sang luwir ageni       nahap arak berem malih
kadi minyak saking dadi kita, sang        
saksat metu, yan ana wanga muter       Maha dewatannya yukti
tutur pina ayu       bhuta lembu kannya nrima
        sapta sanaknya kawot
Wiapi wyapaka sarining parama        sane pacang nrima
tatwa durlaba kita       caru ring pascima sami
iccantang hana tan hana gana        
lalit lawan hala hayu       Ring utara carune mangkin
utpatti stiti linaning dadi kita       sami ireng rupania
takarana nika       penek ireng segeh ipun
sang sangkan paraning sarat       sata ireng iwaknia
sakala niskala tmaka kita       bhuta langkir sane nampi
         
Totaka Ptang diri sanaknia yukti
        hyang wisnu punang dewata
Sasiwimba hanenggata mesi banyu       wage pancawaran ipun
ndanasing suci nirmala mesiwulan       ika caru ring uttara
iwa mangkana rakwakiteng kadadin       tinadah denkala sami
ringa ngambeki yoga kiteng sakala        
        Ring kidul carune yukti
Katemunta mareka sitan katemu       segehane penek abang
kahidepta mereka sitan kahidep       sata wiring iwak ipun
kawenangta mareka sitan kawenang       ingolah linayang layang
para marta siwatwanira warana       paing panca wara yukti
         
Mangge rikala Nunas Tirta Sang hyang brahma dewanya yukti
warga Sari bhuta langkir sane nrima
        sange kweh sanak ipun
Turun tirta saking luhur       sane pacang nadah
ne nyiratang pemangkune       caru ring daksina sami
manglencok mamuncrat mumbul        
mapan tirta mreta jati       Ring pascima carune kuning
paican bhetara sami       segannyane penek jenar
panyupatan dasa mala       sata kuning iwak ipun
sami pada lebur       ingolah linayang layang
malane ring bhumi       pon panca wara tuhu
         
Pupuh Adri Kasurya dumun umatur
  manunas waranugrane
Tirta utama luir sandi nerus       tri dewata sakti nulus
icenin kawulane       jadma pada astiti bhakti
sane sandi masupati       pinunase kalugrahin
panyasapan lara agung       panglukatan sarwa camah
saluwiring lara kassapuh       kalane prelina iku
moksa ilang gelis punah       ong siwa amerta nadi
hala hilang letuh dudus        
mundur kagumi kahyangan        
tibenin tirta utama       Panji Marga (bawak)
 
Mangge rikala ngalebar/Ngluar Carune mangkin katur
Tembang demung agor maring purwa sami petak
  penek petak segeh ipun
Sampun lebar pujawali       iwak sata petak
pakulun bhatara sami       metatakan sangkwi maikuh
para damuh nunas pengampura        
manawia kirang langkung       Manis panca wara yukti
sueca ratu nyampolih       maurip wantah lalima
asing iwang kaya wak manah       dewanya sang hyang iswara
saka rikanang kahinan turing muda       bhuta janggitan kang nama
dreda bhakti ngastawa parimita        sane patut pacang nampi
dumadak sami gemuh lan raharja        
        Bhuta Yadnya
Ong sembah parama ratu sami       Nuhur upasaksi lan prayascita
rijeng paduka hyang widhi       warga sari
tan luput sekala niskala        
sinembah pakulun       Om sadnya hyang parama sung
bhatara satmya agni       sangkan paran suksma riheng
saking tahen kadi minyak saking dadya       ring ista hyang jagat caksu
ta paduka bhatara ndan mijil       surya jeng hyang adhi saksi
yan hana wang anodya       singgih damuh ngluhur bakti
pinajeng ri kanang buh sakala       tumus sih hyang nugra nyaksya
        yadnya sudhi caru
Rikala nyapsap ngruat nyomya weci
warga sari
  Ilen caru /Tawur
Ong sang hyang yasa pakulun       Warga sari
katuran toya penyapsap        
ketampalan tarene mur       Daksina gede pamucuk
mangde kedas ening jati       uluning upakarane
lunga bersih teke bersih       munggah suci taler sampun
saluwir gawe yasa ginawa       pamoga kalane malih
sami pada tanpa letuh       resi ganane utami
kayangan tigane luwih       caru antuk manca sata
        bebek bulu sikep sampun
Rikala ngawud sunduk dasar carune sami
Warga Sari
  Pangurip urip
Tadah who mangkin katur       warga sari
sejangkep upakarane        
jalaran pengawud sunduk       Ong yamarya yaman tigaku
yang naga raja keastuti       jumeneng sang hyang uripe
lan ardhanareswari       hyang bayu jumeneng iku
kadi sakti manegurwa       ring sariran winangun tiki
ngewangun sarwa winangun       pada makedap-kedapan mangkin
ang ah mantrane sujati       panguripe wus kemargiang
        pangendaning sang hyang tuduh
Mangge rikala nyineb ida bhatara sang hyang urip mangebekin
warga sari
        Pemelaspas
Piodalan sampun puput       warga sari
manut saparikramane        
pangluar panglebur katur       Pemelaspas mangkin katur
damuh sami bhakti nyiwi       sejangkep upakarane
sagrehan bintak mangiring       daksina maka pamucuk
makidung mawarga sirang       kukus arum mwah astanggi
mabelas ring ungkur       aturing hyang tri odadari
sopacara sami       maka saksi sang tri purusa
        rikang kinarya rineku
Upakara sregep sampun       ang ah urip dewatane sami
segeh agung pamucuke        
tegen tegenan sadulur        
tetabuhan wus cumawis        
arak berem tuak warih        
panyamblehe tabuh erah        
sueca pakulun        
ring damuhe sami       Sumber : Buku Kidung 2005
Iklan